ترانسفورماتورهای جریان کوربالانس (CBCT) امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورند . این ترانسفورماتورها به گونه ای طراحی شده اند که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردند . که توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشند . انواع کوربالانس یک تکه , پیوسته (Closed) و دو تکه (Split core) جهت اندازه گیری نشت جریان و اتصال به رله های ارت فالت از سوی شرکت Contrel ارائه گردیده است . شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت Contrel ، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع رله ارت فالت و ترانسفورماتور جریان کوربالانس (CBCT) فعالیت دارد .

لیست محصولات کوربالانس

ترانس جریان کوربالانس CTD-1/28

ترانس جریان کوربالانس CTD-1/28

ترانس جریان کوربالانس (CTD-1/28 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورند. این ترانسفورماتورها به گونه ای طراحی شده اند که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشند.

نمایش جزئیات
ترانسفورماتور جریانی خاص CT-1M

ترانسفورماتور جریانی خاص CT-1M

ترانسفورماتور جریانی خاص CT-1M یک افزاینده تنظیمات جریان، برای رله های نشت جریان تا 250 آمپر است که بین رله و ترانسفورمر جریان قرار می گیرد و لازم به ذکر است که هیچ سیمی از درون آن عبور نخواهد کرد .

نمایش جزئیات
ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/22 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/22 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس (CT-1/22 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

نمایش جزئیات
ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/35 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/35 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس(CT-1/35 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

نمایش جزئیات
ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/60 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/60 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس (CT-1/60 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

نمایش جزئیات
ترانس جریان کوربالانس (CT-1/80 (CBCT

ترانس جریان کوربالانس (CT-1/80 (CBCT

ترانس جریان کوربالانس (CT-1/80 (CBCTامکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

نمایش جزئیات
ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/110 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/110 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس (CT-1/110 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

نمایش جزئیات
ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/160 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/160 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس (CT-1/160 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

نمایش جزئیات
ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/210 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/210 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس (CT-1/210 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران