این دسته از ترانسدیوسرها با تنظیمات خاص جهت کاربردهای صنعتی از جمله نیروگاهی و پتروشیمی و غیره استفاده می شوند.

لیست محصولات ترانسدیوسر و ایزولاتورهای ویژه

ترنسدیوسر ویژه UA23 UA13 UA35

ترنسدیوسر ویژه UA23 UA13 UA35

ترنسدیوسر ویژه UA23, UA13, UA35 شرکت زیگلر با تنظیمات خاص جهت کاربردهای صنعتی از جمله نیروگاهی و پتروشیمی و غیره استفاده می شوند.

نمایش جزئیات
ترنسدیوسر ویژه UV11 UV22

ترنسدیوسر ویژه UV11 UV22

ترنسدیوسر ویژه UV11, UV22 شرکت زیگلر با تنظیمات خاص جهت کاربردهای صنعتی از جمله نیروگاهی و پتروشیمی و غیره استفاده می شوند.

نمایش جزئیات
ترنسدیوسر ویژه UV10 UV20

ترنسدیوسر ویژه UV10 UV20

ترنسدیوسر ویژه UV10, UV20 شرکت زیگلر با تنظیمات خاص جهت کاربردهای صنعتی از جمله نیروگاهی و پتروشیمی و غیره استفاده می شوند.

نمایش جزئیات
ترنسدیوسر ویژه UA33

ترنسدیوسر ویژه UA33

ترنسدیوسر ویژه UA33 شرکت زیگلر با تنظیمات خاص جهت کاربردهای صنعتی از جمله نیروگاهی و پتروشیمی و غیره استفاده می شوند.

نمایش جزئیات
ترنسدیوسر ویژه VU30

ترنسدیوسر ویژه VU30

ترنسدیوسر ویژه UV30 شرکت زیگلر با تنظیمات خاص جهت کاربردهای صنعتی از جمله نیروگاهی و پتروشیمی و غیره استفاده می شوند.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران