سیستم های عایقی حفاظت دربرابر حریق شرکت OBO شامل pyroplate fiber ,pyromix ,pyrocomb intube, pyrosit NG ,pyrobag , pyroplug series ,pyrowrap ,pyroliq می باشد

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول