در این فیلم نحوه نصب راد زمین با چکش مخصوص را مشاهده می کنید. جهت اجرای راد زمین با عمق بیشتر از 6 متر توصیه به استفاده از این چکش مخصوص می باشد. هنگام استفاده از این چارچوب چکش با یک ابزار موثر، انرژی قابل توجه به طور دائمی به سطح قابل توجهی از میله زمین از طریق چکش اعمال می شود.در صورتی اجرای راد زمین با دست صورت بگیرد هرگز این اطمینان حاصل نمی شود. قاب چکش Type: HG TE VH STTZN Part No.: 600 003 Height: 2550 mm Weight: 39 kg ملحقات چکش برای راد زمین Type: HE TE 20 R27 VH WN STBLANK Part No.: 620 005 Bore d1 x l1: 13 x 50 mm Adapter: round ?27 x 80 mm

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
[email protected]